Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Bag om planen
Politik og mål Forsyningsstruktur Politik for fremtidig vandforsyningsstruktur Målsætninger for fremtidig vandforsyning Relation til anden planlægning

Du er her: Home Vandforsyningsplan Politik og mål Relation til anden planlægning

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Relation til anden planlægning

Vandplan

Der er udarbejdet i alt 23 vandplaner i Danmark. Vandplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Hver vandplan beskriver den indsats, der skal til for at sikre et godt vandmiljø i et område og opstiller mål for, hvordan miljøtilstanden skal være i områdets søer, vandløb, kystvande og grundvand. Desuden indeholder den en beskrivelse af, hvilken indsats og hvilke virkemidler der kan bruges til at nå målet.

Høje-Taastrup Kommune er delt i 2 hovedoplande som hører til Vandplan for Hovedopland Køge Bugt og Vandplan for Hovedopland Isefjord og Roskilde Fjord. De statslige vandplaner er endnu ikke vedtaget. Kommunen afventer en udmelding fra Naturstyrelsen.

Indsatsplaner

Kommunen skal uarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i henhold til lov om vandforsyning. En indsatsplan skal indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse af grundvandet samt retningslinjer og tidsplan for myndighedernes indsats til at opnå dette. Hver indsatsplan skal udarbejdes på baggrund af en nærmere kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer. Kommunen skal vedtage en indsatsplan for hvert af de indsatsområder, der er fastlagt i de statslige vandplaner jf. miljømålsloven.

Høje-Taastrup Kommune skal udarbejde fire indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse:

• Solhøj indsatsområde
• Taastrup Nord indsatsområde
• Nybølle indsatsområde
• Ishøj indsatsområde

Indsatsplanen for Solhøj indsatsplanområdet og Taastrup Nord indsatsplanområdet er vedtaget i hhv. 2004 og 2010. Indsatsplanen for Nybølle indsatsplanområdet er ved at være afsluttet og forventes vedtaget i starten af 2012, hvorimod indsatsplanen for Ishøj Indsatsplanområdet endnu ikke er påbegyndt.

Vandforsyningsplanen skal være i overensstemmelse med gældende indsatsplaner.