Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Støjbekæmpelse Trafikmængde Tung trafik Hastighed Belægning Afskærmning Facadeisolering

Du er her: Home Trafikstøj Støjbekæmpelse Belægning

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Belægning

Støjreducerende vejbelægning

Effekten ved udlægning af støjsvag asfalt afhænger af tilstanden af den eksisterende belægning og den type, der skiftes til.

Ved anlæggelse af tolags drænasfalt kan der opnås en reduktion på 3 - 5 dB. Denne belægning er markant dyrere end traditionel asfalt – både i anlæggelse og i vedligehold og er derfor ikke særlig udbredt i Danmark.

Udlægning af tyndlagsbelægninger vinder mere og mere indpas i Danmark. Særligt ved planmæssig udskiftning af vejbanebelægning på strækninger med stor trafikmængde i bolignære områder. Den støjsvage tyndlagsbelægning sænker støjen fra vejtrafikken med 1-2 dB. Tillægsprisen for tyndlagsbelægning er relativ beskeden i forhold til traditionelle belægninger, når etableringen af disse indarbejdes i den eksisterende vedligeholdelsesplan for kommunens veje. Belægningerne kræver ikke særskilt vedligeholdelse, og holdbarheden nærmer sig holdbarheden for traditionelle vejbelægninger.

Reduktionen på 1-2 dB er en gennemsnitsværdi over hele belægningens levetid. Er nogle delstrækninger på de pågældende veje i særlig dårlig stand med en gammel og slidt belægning, kan der ved selve overgangen fra før udskiftning til efter udlægning af en tyndlagsbelægning forventes en yderligere reduktion i støjniveauet.

Reduktionen i støjniveauet vil gøre sig gældende i hele vejens nærområde og i princippet så langt væk, at vejstøjen ikke ”overdøves” af andre støjkilder. Det vil med andre ord sige, at optælles antallet af støjbelastede boliger og personer i vejens nærområde vil samtlige af disse forskydes 1-2 dB i støjintervallerne, så der vil optræde færre boliger i støjintervallerne med en høj støjbelastning. Så ved at udskifte til en tyndlagsbelægning vil beboerne nær vejen opleve et lavere støjniveau.  

Udskiftning til støjdæmpende asfalt i Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune har i 2008 besluttet at udlægge støjdæmpende asfalt på udvalgte vejstrækninger. Vejstrækningerne er karakteriserede ved, at have en følsom randbebyggelse, en stor trafikmængde og for nogle strækninger desuden kørsel med høj hastighed.

Der er ikke vedtaget en rækkefølge for udskiftningen af asfalten på de enkelte vejstrækninger. Den støjdæmpende asfalt vil blive lagt efterhånden som den eksisterende belægning er nedslidt og skal udskiftes. Der forventes at blive udlagt den såkaldte tyndlagsbelægning, der i gennemsnit reducerer støjniveauet med 1-2 dB set over belægningens levetid.

Kort. Veje i Høje-Taastrup Kommune, hvor der overvejes at blive lagt støjdæmpende asfalt, når den eksisterende belægning skal udskiftes. 

 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013.