Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Politik og mål Baggrund Lovgivning

Du er her: Home Trafikstøj Politik og mål Baggrund

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har gennem en årrække gjort en stor indsats for at øge trafiksikkerheden i kommunen. Det er bl.a. sket ved ombygning af uheldsbelastede kryds og strækninger, øget vedligeholdelse af vejene og etablering af sammenhængende stisystemer for cyklister.

Indsats for støjbekæmpelsen er hovedsagelig sket fremadrettet ved at sikre, at nye boliger, erhverv m.m. overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. Det er bl.a. sket ved etablering af støjvolde og støjskærme i forbindelse med nybyggeri. 

Høje-Taastrup Kommune vedtog i 2009 Trafikstøjhandlingsplan 2009. Planen blev udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006.

Trafikstøjhandlingsplanen kortlagde støjen fra vejstrækninger med en årsdøgnstrafik over 16.000 køretøjer. For Høje-Taastrup Kommune drejede det sig om strækninger på Hveen Boulevard og Roskildevej. Formålet med støjkortlægningen og trafikstøjhandlingsplanen var at skabe grundlag for at begrænse de skadelige virkninger fra vejstøjen. Kommunen redegør i planen for håndtering af eventuelle støjproblemer, men indeholder ikke beslutninger om at gennemføre konkrete støjdæmpende foranstaltninger.

Trafikstøjhandlingsplan udgjorde kun en lille del af kommunens veje. Plan- og Miljøudvalget besluttede derfor i 2010, at der skulle udarbejdes en samlet prissat prioritering af behovet for støjdæmpende foranstaltninger i kommunen.

 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013. 

 

Forside trafikstøjplan 2009