Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Indsatser Sydvej Roskildevej, Taastrup øst Roskildevej, Hedehusene øst Vesterled Holbækmotorvejen, Taastrup syd Hveen Boulevard, syd Holbækmotorvejen, Taastrup nord Brandhøjgårdsvej

Du er her: Home Trafikstøj Indsatser Vesterled

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Vesterled

Planlagte støjdæmpende foranstaltninger

Kommunen vurderer, at det er relevant at undersøge muligheden for at reducere trafikstøjen for de boliger, der ligger ud til Vesterled på strækningen mellem Hovedgaden og rundkørslen. Undersøgelsen og eventuel gennemførelse af støjdæmpende foranstaltninger vil ske inden for budgetperioden 2013-2016.

Baggrund

Strækningen øst for Vesterled mellem Hovedgaden og rundkørslen er hovedsaglig bebygget med parcelhuse. Høje-Taastrup Kommune har i 2011 fået gennemført en trafiktælling, der viser, at strækningen har en årsdøgnstrafik på 5.299 køretøjer. Der forventes en stigning i trafikken på Vesterled, når DSV Transport A/S tager deres nye hovedsæde i brug på Hovedgaden 618-630.

Foreløbige beregninger viser, at 287 beboere er påvirket af trafikstøj over den vejledende grænse på 58 dB.  

Effekt

Støjskærm
Høje-Taastrup Kommune har beregnet effekten ved at opstille en 3 m høj støjskærm langs den østlige side af Vesterled mellem Hovedgaden og rundkørslen. Beregningen er foretaget på baggrund af trafiktællingen i 2011 samt det forventede bidrag fra DSV Transport A/S.


Kort. Støjkort efter opstilling af en 3 m høj støjskærm langs Vesterled

 
Kort. Differenskort der viser støjdæmpningen ved en 3 m høj støjskærm langs Vesterled

Differenskortet viser, at den 3 m høj støjskærm har en begrænset effekt. Den beregnede støjdæmpning er i størrelsesordenen 0-2 dB for en stor del af området og 2-4 dB og mere tæt ved skærmen.

Det bør undersøges om en 3 m høj støjskærm er den mest omkostningseffektive løsning. En anden løsning for at nedbringe trafikstøjen i boligområdet kunne i stedet være, at nedsætte hastigheden på Vesterled og/eller udlægge støjreducerende asfalt.

Tabel. Opgørelse over antal beboere og boliger der er påvirket af trafikstøj før og efter opstilling af en 3 m høj støjskærm.

Vesterled - før skærm         Støjinterval Lden (dB)    Antal beboere    Antal boliger
  58-63 231 77
  63-68 40 14
  68-73 16 8
  73-78 0 0
  >78 0 0

 

Vesterled - efter skærm      Støjinterval Lden (dB)    Antal beboere    Antal boliger
  58-63 228 76
  63-68 23 6
  68-73 16 8
  73-78 0 0
  >78 0 0

Optællingen er baseret på støjbidraget fra den vej alene, hvor den støjdæmpende foranstaltning påtænkes udført.

Udskiftning af vejbelægning
Høje-Taastrup Kommune har i 2008 besluttet at udlægge støjreducerende asfalt på en række vejstrækninger, herunder Roskildevej. Udskiftningen foretages, når den eksisterende belægning er nedslidt og skal udskiftes. Kommunen forventer at lægge en åben tyndlagsbelægning. Plan for udlægning af støjdæmpende asfalt  

Hvis vejbelægningen på Vesterled bliver udskiftet kan beboerne nær vejen forvente en gennemsnitlig støjdæmpning over asfaltens levetid på ca. 2 dB.  

Nedsættelse af hastigheden
Der må i dag køres 80 km/t på Vesterled på strækningen mellem Hovedgaden og rundkørslen. Hvis hastigheden sænkes til f.eks. 70 km/t vil trafikstøjen reduceres med ca. 1,4 dB.

Økonomi 

Etablering af støjskærme er en relativ dyr løsning, der kun bør overvejs, hvis der ikke kan opnås et tilfredsstillende resultat på anden måde. Udgiften skal vurderes i forhold til den forventede effekt for antal boliger og personer, hvor støjen reduceres. Kommunen har pt. ikke indhentet tilbud på opgaven.

 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013. 

 
  • Oversigtskort