Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Indsatser Sydvej Roskildevej, Taastrup øst Roskildevej, Hedehusene øst Vesterled Holbækmotorvejen, Taastrup syd Hveen Boulevard, syd Holbækmotorvejen, Taastrup nord Brandhøjgårdsvej

Du er her: Home Trafikstøj Indsatser Sydvej

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Sydvej

Igangværende støjdæmpende foranstaltninger

Byrådet har den 19. marts 2013 besluttet at gennemføre støjdæmpende foranstaltninger bestående i

  • at ændre den skiltede hastighed fra 80 km/t til 70 km/t på strækningen mellem Hveen Boulevard og Halland Boulevard
  • at øge den eksisterende støjvold med 2-3 m jord ud for Sønderby Grundejerforening, så volden bliver 6 m høj på strækningen
  • at øge den eksisterende støjvold ved opstilling af et 1 m højt støjhegn ud for foreningerne Vesterhegnet, Vestervang, Birkebakken II og Birkebakken I. Den samlede støjafskærmning bliver derved 6 m høj. Støjhegnet føres helt hen og rundt om hjørnet ved Halland Boulevard
  • at de støjdæmpende foranstaltninger gennemføres og financieres af Høje-Taastrup Kommune ved anvendelse af den afsatte pulje til støjbekæmpelse 

Høje-Taastrup Kommune forventer at gennemføre de besluttede foranstaltninger i 2013.

Baggrund

Beregninger fra 2011 viser, at ca. 38 boliger langs Sydvej er påvirket af trafikstøj over den vejledende støjgrænse på 58 dB. Grundet forventning om en fortsat udvikling af erhvervsområdet vest for Torstorp og en deraf øget trafik på Sydvej har Høje-Taastrup Kommune vurderet, at det er relevant at undersøge omfanget af den fremtidige trafikstøj.

Høje-Taastrup Kommune har gennem en periode været i dialog med repræsentanter for grundejerforeningerne i Torstorp. Kommunen har afholdt i alt tre møder, hvor forskellige løsninger og forudsætninger for støjberegninger er blevet drøftet.

Byrådets beslutning af 19. marts 2013 er i overensstemmelse med resultatet af mødet med grundejerforeningerne den 12. november 2012. På mødet den 12. november 2012 blev der ikke taget stilling til, om volden skulle forhøjes med en støjskærm eller med jord. Dette spørgsmål er afklaret lokalt i de enkelte grundejerforeninger.  

Byrådet har på baggrund af dialogen med grundejerforeningerne og de indkomne tilbagemeldinger fra de enkelte grundejerforeninger truffet beslutning om, hvordan trafikstøjen langs Sydvej kan begrænses.

Effekt

Høje-Taastrup Kommune har fået gennemført i alt tre trafiktællinger på Sydvej på strækningen mellem Hveen Boulevard og Halland Boulevard, hvorudfra årsdøgnstrafikken (ÅDT) er beregnet.

  • Oktober 2009 blev årsdøgnstrafikken opgjort til 5.592 køretøjer
  • September 2011 blev årsdøgnstrafikken opgjort til 5.299 køretøjer
  • Januar 2012 blev årsdøgnstrafikken opgjort til 5.801 køretøjer

Til beregning af den fremtidige trafikstøj er anvendt den højeste enkelttælling i januar 2012, hvilket var 7.100 køretøjer. Ud over en generel trafiktilvækst er der i støjberegningerne medregnet den forventede trafik fra Copenhagen Markets (ÅDT 4.100), Bankernes Kontantservice (ÅDT 1.180) og Disa (ÅDT 900). Dette er gjort for at lægge en tidsmæssig robusthed ind i trafiktallene.

Køretøjerne fra erhvervsområdet vest for Torstorp fordeler sig mod Ring 5 og mod Hveen Boulevard. Fordelingen er afgørende for, hvor mange biler der passerer Torstorp. Der er gennemført beregning for en 50/50 fordeling og en 75/25 fordeling, dvs. hvor enten 50 % eller 75 % af køretøjerne passerer Torstorp.

Høje-Taastrup Kommune har fået gennemført støjberegninger for en 6 m høj støjafskærmning og med ovenstående forudsætninger for trafiktal. Fordelingen af køretøjer og hastigheden er variabler i beregningen. Den nuværende støjvold blev opmålt i april 2011 og er mellem 3 og 5 m høj i forhold til Sydvej.

 

Trafikstøj fremtidig       

Skiltet hastighed Fordeling af køretøjer

Årsdøgnstrafik der passerer Torstorp

Antal boliger over 58 dB
60 km/t 50/50 11.326 4
60 km/t 75/25 12.871 5
70 km/t 50/50 11.326 6
70 km/t 75/25 12.871 14
80 km/t 50/50 11.326 17
80 km/t 75/25 12.871 25

 

                                             Trafikstøj i 2011

80 km/t   5.750 38

Tabel. Ovenstående beregning viser, at hvis den nuværende støjafskærmning øges til 6 m vil antallet af støjbelastede boliger falde fra 38 boliger til 17-25 boliger, selv om årsdøgnstrafikken ud for Torstorp stiger fra 5.750 til 11.32-12.871 køretøjer. Hvis den skiltede hastighed ændres fra 80 km/ til 70 km/t, sker der et yderligere fald til 6-14 støjbelastede boliger.

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at de af Byrådet besluttede støjdæmpende foranstaltninger, vil give en hørbar reduktion i den oplevede trafikstøj fra Sydvej. De besluttede tiltag kan desuden rumme en væsentlig stigning i årsdøgnstrafikken og dermed en tidsmæssig robusthed, der sikrer, at hovedparten af boligerne i Torstorp ikke er påvirket af støj over 58 dB i en årrække.

Økonomi

Projektet financieres af den afsatte pulje til støjbekæmpelse på 1 mio. kr. i 2013.   

 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013. 

 
  • Oversigtskort