Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Indsatser Sydvej Roskildevej, Taastrup øst Roskildevej, Hedehusene øst Vesterled Holbækmotorvejen, Taastrup syd Hveen Boulevard, syd Holbækmotorvejen, Taastrup nord Brandhøjgårdsvej

Du er her: Home Trafikstøj Indsatser Roskildevej, Taastrup øst

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Roskildevej mellem Selsmosevej og Taastrup Hovedgade

Planlagte støjdæmpende foranstaltninger

Kommunen vurderer, at det er relevant at undersøge muligheden for at reducere trafikstøjen for de boliger, der ligger ud til Roskildevej på strækningen mellem Taastrup Hovedgade og Selsmosevej. Undersøgelsen og eventuel gennemførelse af støjdæmpende foranstaltninger forventes at ske inden for budgetperioden 2013-2016.

Baggrund

Strækningen mellem Taastrup Hovedgade og Selsmosevej er bebygget med boliger. Både tæt-lav, åben-lav og etageboliger. Høje-Taastrup Kommune har i 2007 fået gennemført en trafiktælling på strækningen, der viste, at strækningen har en årsdøgnstrafik på 14.221 køretøjer.

Foreløbige beregninger viser, at 1.467 beboere er påvirket af trafikstøj over den vejledende grænse på 58 dB.

Effekt

Støjskærm
Høje-Taastrup Kommune har beregnet effekten ved at opstille en 3 m høj skærm langs det sydlige skel på Roskildevej på strækningen mellem Selsmosevej og Taastrup Hovedgade. Beregningen er foretaget på baggrund af fremskrivning af trafiktal fra 2007.


Kort. Støjkort efter opstilling af en 3 m høj støkskærm langs Roskildevej.


Kort. Differenskort der viser støjdæmpningen ved en 3 m høj støjskærm langs Roskildevej.

Differenskortet viser, at støjskærmen har en relativ god effekt. Beregningen viser, at støjdæmpningen ved første husrække ud til tredje husrække bliver på 4-6 dB. Enkelte steder ved første husrække er støjdæmpningen 6-8 dB. Efter tredje husrække falder dæmpningen til 0-4 dB.

En 3 m høj støjskærm har en ringe støjreducere virkning på de øverste etager.

Det bør undersøges om støjskærmen bør kombineres med andre tiltag, f.eks. nedsættelse af hastigheden på Roskildevej og/eller udlægning af støjreducerende asfalt.  

Tabel. Opgørelse over antal beboere og boliger der er påvirket af trafikstøj før og efter opstilling af en 3 m høj støjskærm.

Roskildevej - før støjskærm

    Støjinterval Lden (dB)

   Antal beboere

   Antal boliger

   58-63  898  438
   63-68  315  165
   68-73  216  105
   73-78  38  15
   >78  0  0

 

Roskildevej - efter støjskærm  Støjinterval Lden (dB)    Antal beboere    Antal boliger
   58-63  871  431
   63-68  340  171
   68-73  129  48
   73-78  27  8
   <78  0  0

Optællingen er baseret på støjbidraget fra den vej alene, hvor den støjdæmpende foranstaltning påtænkes udført.

Udskiftning af vejbelægning
Høje-Taastrup Kommune har i 2008 besluttet at udlægge støjreducerende asfalt på en række vejstrækninger, herunder Roskildevej. Udskiftningen foretages, når den eksisterende belægning er nedslidt og skal udskiftes. Kommunen forventer at lægge en åben tyndlagsbelægning. Plan for udlægning af støjdæmpende asfalt  

Hvis vejbelægningen på Roskildevej bliver udskiftet kan beboerne nær vejen forvente en gennemsnitlig støjdæmpning over asfaltens levetid på ca. 2 dB.  

Nedsættelse af hastigheden
Der må i dag køres 80 km/t på Roskildevej på strækningen mellem Selsmosevej og Taastrup Hovedgade. Hvis hastigheden sænkes til f.eks. 70 km/t vil trafikstøjen reduceres med ca. 1,4 dB.

Økonomi

Etablering af støjskærme er en relativ dyr løsning, der kun bør overvejes, hvis der ikke kan opnås et tilfredsstillende resultat på anden måde. Udgiften skal vurderes i forhold til den forventede effekt for antal boliger og personer, hvor støjen reduceres. Kommunen har pt. ikke indhentet tilbud på opgaven.

 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013. 

 
  • Oversigtskort