Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Hvad gælder for mig Sydvej Roskildevej, Taastrup øst Roskildevej, Hedehusene øst Vesterled Boligområdet Trafik Holbækmotorvejen, Taastrup syd Hveen Boulevard, syd Holbækmotorvejen, Taastrup nord Brandhøjgårdsvej

Du er her: Home Trafikstøj Hvad gælder for mig Vesterled Trafik

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Trafikstruktur

Trafiktælling 2011

Vejdirektoratet har i september 2011 talt trafikmængden på Vesterled mellem Hovedgaden og rundkørslen ved Stenalderen. 

 Trafiktælling Vesterled

Figur. Timetrafikken fordelt på dage.

Køretøjer 2011

 Køretøjer Vesterled

Figur. Fordeling af typer køretøjer.

Hastighed 2011

 Hastighed Vesterled

Figur. Gennemsnitshastighed på hverdage.

Trafikskabende aktiviteter

Guldalderen
Erhvervsområdet i Guldalderen er omfattet af lokalplan 4.23 og lokalplan 4.36. Lokalplanområde 4.23 er fuldt udbygget og kan området anvendes til mindre industri- og håndværksvirksomheder. Der kan opføres bebyggelse til let industri-, reparations- og lagervirksomhed samt kontor og handelsvirksomhed, der er knyttet til områdets pro-duktion.
 
Lokalplanområde 4.36 kan anvendes til let industri, lager- og håndværksvirksomheder
samt til kontor- og handelsvirksomhed. Herudover kan der etableres butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer. Området er endnu ikke fuldt udbygget.

Jasonsminde Erhvervsområde
Kommunen har i 2011 vedtaget lokalplan 4.40, der udlægger Jasonsminde (Hovedgaden 618 - 630) til erhvervsområde. Området må ifølge lokalplanen anvendes til administration, fabrikation, logistik, lager og transportvirksomhed samt tekniske anlæg.

DSV Transport A/S har købt ejendommen og er i 2012 gået i gang med at bygge sit nye hovedkontor dér. Hovedkontoret bliver på ca. 15.000 m² og med en distributionshal på ca. 15.000 m². DSV Transport A/S forventer, at hovedkontoret står klar i 2014. DSV Transport A/S har i december 2012 vurderet trafikintensiteten.

 Tidspunkt   Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag   Fredag   Lørdag   Søndag 
00-02 59 74 71 73 94 0 0
02-04 0 2 2 2 2 0 0
04-06 33 33 36 35 38 0 0
06-08 47 48 47 50 48 3 0
08-10 42 24 27 20 21 3 2
10-12 12 15 9 12 17 5 2
12-14 32 23 24 24 36 2 3
14-16 92 105 98 87 120 3 3
16-18 35 39 36 48 32 5 2
18-20 17 14 9 14 12 3 5
20-22 18 12 9 11 8 0 0
22-24 64 64 68 65 61 0 0
Sum 448 451 435 438 486 23 15

Det vurderes overslagsmæssigt, at 60-70 % af trafikke anvender afkørsel 8, mens 30-40 % benytter afkørsel 9.

Erhverv syd for Hovedgaden
Erhvervsområdet mellem Hovedgaden, Østre Vindingevej og Hedeland kan have indflydelse på trafikken på Vesterled. Dog fremgår det af lokalplan 4.32, at en omlægning af vejbetjeningen af hele erhvervsområdet er et hovedprincip i den fremtidige overordnede planlægning. Der skal derfor anlægges en ny adgangsvej, der leder tung trafik til Hedelandsvej mod vest. Herfra vil lastbiler og andre køretøjer kunne køre direkte til Holbækmotorvejen. Det fastlægges i lokalplanen, at vejbetjening af lokalplanområdet med tung trafik skal ske fra vest. Beredskabsvej skal samtidig lukkes for gennemkørsel med tung trafik. Byrådet er dog indstillet på at fravige kravet om lukning af beredskabsvej for tung trafik, indtil den nye vej er anlagt.

Der er endnu ikke etableret adgangsvej til Hedelandsvej, hvorfor Beredskabsvej fortsat benyttes. Høje-Taastrup Kommune vurderer, at adgangsvejen vil være etableret inden for en 10-årig periode, men kan ikke komme tidspunktet nærmere pt.  

Hedelandsvej Syd. Rammeområde 314A. Området anvendes til erhvervsområde forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav (virksomheder med særligt store mængder tung transport og/eller støjer meget og lignende). Der kan ikke etableres virksomheder, der truer grundvandet eller har en miljøbelastning, som ikke er forenelig med hensynet til omgivende områder med følsom arealanvendelse (rekreativt område Hedeland eller nærliggende boliger). Hensynet til, at området er meget følsomt over for forurening af grundvandet og har direkte forbindelse til Solhøj Kildeplads, skal vægtes tungt. Støjende og lugtende aktiviteter, som ikke kan indkapsles eller afskærmes, kan ikke placeres i området. Der kan ikke etableres virksomheder, der udleder større mængder spildevand. Zonering af området skal udformes, så de mindst forurenende virksomhedstyper lokaliseres i de dele af området, der støder op til naboområder med mere følsom anvendelse. Der må ikke etableres boliger. Der må ikke etableres detailhandel.

Rockwool Erhvervspark syd for Hovedgaden. Rammeområde 314B. Området anvendes til erhvervsområde, mindre virksomheder med begrænset forurening (lettere industri, engroshandel og lager, transportvirksomheder og lignende). Der må ikke etableres boliger. Der må ikke etableres detailhandel.

Hedelandsvej syd-øst. Rammeområde 314C. Området anvendes til erhvervsområde forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav (virksomheder med særligt store mængder tung transport og/eller støjer meget og lignende). Der kan ikke etableres virksomheder, der truer grundvandet eller har en miljøbelastning, som ikke er forenelig med hensynet til omgivende områder med følsom arealanvendelse (rekreativt område Hedeland eller nærliggende boliger). Hensynet til, at området er meget følsomt over for forurening af grundvandet og har direkte forbindelse til Solhøj Kildeplads, skal vægtes tungt. Støjende og lugtende aktiviteter, som ikke kan indkapsles eller afskærmes, kan ikke placeres i området. Der kan ikke etableres virksomheder, der udleder større mængder spildevand. Zonering af området skal udformes, så de mindst forurenende virksomhedstyper lokaliseres i de dele af området, der støder op til naboområder med mere følsom anvendelse. Der må ikke etableres boliger. Der må ikke etableres detail-handel.

Hovedgaden erhvervspark øst for Rockwool. Rammeområde 314D. Området anvendes til erhvervsformål, lettere industri med mulighed for indpasning af liberalt erhverv, kontor og lignende. Der må ikke etableres boliger. Der må ikke etableres detailhandel.

Beredskabsvej øst. Rammeområde 314E. Området anvendes til erhvervsområde. Mindre virksomheder med begrænset forurening (lettere industri, engroshandel og lager, transportrelaterede virksomheder og lignende). Der må ikke etableres boliger. Der må ikke etableres detailhandel. 

 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013. 

 
  • Trafiktælling 2011

Trafiktælling timefordelt graf

Trafiktælling graf

Trafiktælling

  • Køretøjer 2011

Køretøjer graf

Køretøjer tælling

  • Hastighed 2011

Hastighed graf

Hastighed tælling