Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Hvad gælder for mig Sydvej Boligområdet Trafik Roskildevej, Taastrup øst Roskildevej, Hedehusene øst Vesterled Holbækmotorvejen, Taastrup syd Hveen Boulevard, syd Holbækmotorvejen, Taastrup nord Brandhøjgårdsvej

Du er her: Home Trafikstøj Hvad gælder for mig Sydvej Trafik

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Trafikskabende aktiviteter

Høje-Taastrup Kommune har fået gennemført i alt tre trafiktællinger på Sydvej på strækningen mellem Hveen Boulevard og Halland Boulevard, hvorudfra årsdøgnstrafikken (ÅDT) er beregnet.

  • Oktober 2009 blev årsdøgnstrafikken opgjort til 5.592 køretøjer
  • September 2011 blev årsdøgnstrafikken opgjort til 5.299 køretøjer
  • Januar 2012 blev årsdøgnstrafikken opgjort til 5.801 køretøjer

Nedenstående opgørelser viser resultatet af den seneste trafiktælling, januar 2012.

Trafiktælling 2012

 Trafiktælling Sydvej
Figur. Timetrafikken fordelt på dage.

Køretøjer 2012

 Køretøjer Sydvej
Figur. Fordeling af typer køretøjer.

Hastighed 2012

 Hastighed sydvej
Figur. Gennemsnitshastighed på hverdage.

Trafikskabende aktiviteter

Boligområdet Torstorp er påvirket af trafikstøj fra Sydvej. Sydvej er en overordnet kommunevej, der forbinder Hveen Boulevard og Ring 5. Trafikken på Sydvej afspejles af at være adgangsvej for de virksomheder, der ligger i erhvervsområdet vest for Torstorp.

Områdets anvendelse er fastlagt gennem kommuneplanens rammebestemmelser. Virksomhederne nærmest Torstorp er fremstillings- og lagervirksomheder og transportrelatederede virksomheder, men ikke egentlige transportvirksomheder. Virksomhederne længere mod vest er transporttunge virksomheder såsom jernbaneterminal, speditionsvirksomheder og engroshandel. 

Rammeområde 242. Transportcenteret
Området anvendes til erhvervsformål. Jernbaneterminal, transport- og speditionsfirmaer, produktions- og forarbejdningsvirksomheder, engroshandel, lager og distribution, samt tilhørende administration og tekniske anlæg. Der kan etableres virksomheder med støjende aktiviteter samt til- og frakørsel med tung trafik. I forbindelse med lokalplanlægning af området skal der fastlægges en zonering for de forskellige virksomhedskategorier. Andelen af etageareal til administration skal udgøre mindre end 25% for den enkelte virksomhed.

Særlig markant i dette område er det kommende Copenhagen Markets, bl.a. fordi en del kørsel forventes at foregå i nattetimerne. Herudover er Kombiterminalen på Estland Allé 10 under udbygning. 

Rammeområde 207. Bohus Boulevard
Området anvendes til erhvervsformål som transport- og speditionsvirksomhed, produktion, laboratorier, værksteder, lager- og distributionsvirksomhed og lignende funktioner, som naturligt hører hjemme i et område af denne karakter – med tilhørende administrationsbebyggelse og tekniske anlæg. Der kan etableres virksomhed, som giver anledning til væsentlig støj samt til- og frakørsel med tunge køretøjer. Der kan ikke etableres boliger i området.

Rammeområde 235. Bredebjerg Erhvervsområde
Området anvendes til erhvervsformål, fremstillings- og lagervirksomheder samt transportrelaterede virksomheder, men ikke egentlige transportvirksomheder. Andelen af etageareal til administration skal udgøre mindre end 40% for den enkelte virksomhed.

Rammeområde 234. Erik Husfeldts Vej
Området anvendes til kontor- og administrationsbebyggelse, lettere fremstillingsvirksomhed, laboratorier og lignende samt til offentlige og kulturelle funktioner.

Rammeområde 226. Essex Park
Området anvendes til administrations- og kontorbyggeri, IT og Medico og lignende lettere produktion og forskning (indpasning af lettere produktion kan ske i den udstrækning, blandingen af boliger og arbejdspladser opretholdes), boliger, butikker, offentlige og kulturelle formål samt andre serviceprægede byfunktioner, som efter Byrådets skøn på naturlig måde kan indpasses i området.

Rammeområde 231. Høje Taastrup By etape 3 vest.
Området anvendes til administrations- og kontorbyggeri, IT og Medico og lignende lettere produktion og forskning. Der vil kunne indpasses offentlige og kulturelle samt andre serviceprægede byfunktioner, som efter Byrådets skøn på naturlig måde kan placeres i området.

Rammeområde 232. Kaninbjerget
Området anvendes til cityorienterede erhvervsfunktioner såsom institutioner og kontorbyggerier, IT og Medico og lignende lettere produktion og forskning, der på grund af størrelse ikke kan indpasses i områderne 226 og 231. Der kan inden for området udlægges et offentligt grønt område.

Rammeområde 244. Danske Handicaporganisationer
Området anvendes til offentlige formål (administration, rådgivning, undervisning, foreningsaktiviteter, mødefaciliteter med videre) samt offentlige formål (vej og park).

 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013. 

 
  • Trafiktælling 2012

Trafiktælling timefordelt graf

Trafiktælling graf

Trafiktælling

  • Køretøjer 2012

Køretøjer graf

Køretøjer tælling

  • Hastighed 2012

Hastighed graf

Hastighed tælling