Politik og mål Indsatser Hvad gælder for mig Støj Støjbekæmpelse Miljøvurdering
Hvad gælder for mig Sydvej Boligområdet Trafik Roskildevej, Taastrup øst Roskildevej, Hedehusene øst Vesterled Holbækmotorvejen, Taastrup syd Hveen Boulevard, syd Holbækmotorvejen, Taastrup nord Brandhøjgårdsvej

Du er her: Home Trafikstøj Hvad gælder for mig Sydvej Boligområdet

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Boligområdet

Sydvej ligger umiddelbart syd for boligområdet Torstorp, og er tilkørselsvej til området. Torstorp er fuldt udbygget. Ud til Sydvej ligger der åben-lav boligbebyggelse.

Torstorp er omfattet af følgende lokalplaner:

Lokalplan 2.09.1

Lokalplanen blev vedtaget i 1982 som en overordnet rammelokalplan for hele Torstorpområdet. Planen indeholder bestemmelser om støjzoner (fællesarealer), hvor der kan etableres støjdæmpende foranstaltninger, der skal sikre, at det udendørs støjniveau ikke overstiger 55 db(A). Detaljerede bestemmelser om bebyggelse, anlæg m.v. fastlægges ved senere lokalplanlægning af enkeltområder. I henhold til lokalplanens § 7, skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle grundejere i området. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer.

Rammelokalplanen er ophævet for de områder, der efterfølgende er blevet detaillokalplanlagt. Krav om støjgrænser er således blevet erstattet af en principskitse, der viser en støjvold på ca. 6 meter. Bestemmelser om den overordnede grundejerforenings pligter til vedligeholdelse af fællesarealer, herunder støjvolde, er videreført i de nye lokalplaner.

Lokalplan 2.09.1.7

Lokalplanen omfatter den sydlige del af Torstorp, og blev vedtaget i 1989. Lokalplanen ophæver lokalplan 2.09.1 på det areal som lokalplan 2.09.1.7 omfatter. Planen indeholder i § 8, bestemmelse om, at støjzonearealer skal udformes som principskitse tegn.nr. 901/10-1-6. Skitsen er ikke målsat, men angiver horisontale mål. Hvis man sammenholder målene og måler på tegningen er voldens højde ca. 6 meter, men er ikke præcist angivet. Inden ny bebyggelse må tages i anvendelse skal en del af områdets samlede fællesanlæg være etableret. Støjvold- og zone er ikke specifikt nævnt. Samtlige grundejere inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den oprettede grundejerforening for Torstorp. Grundejerforeningens forpligtelser er ikke nærmere beskrevet.

Lokalplanen er ophævet af de efterfølgende lokalplaner. Der er i lokalplan 2.09.1.7, ikke ibrugtagningsbestemmelser for etablering af støjafskærmning.

Lokalplan 2.09.1.12

Lokalplanen omfatter Torstorp Sønderby, og blev vedtaget i september 1997. Lokalplanen ophæver lokalplanerne 2.09.1 og 2.09.1.7. Planen indeholder i § 8 bestemmelser om støjvolde samt, at disse skal udformes som vist på kortbilag 3. Kortbilaget er det samme som i lokalplan 2.09.1.7. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i § 8 beskrevne voldanlæg er anlagt og beplantet. Der skal oprettes en grundejerforening for alle grundejere inden for området. Denne grundejerforening skal tilsluttes den overordnede grundejerforening for Torstorp, som varetager drift og vedligeholdelse af de fælles friarealer, herunder bygrønningen og støjzonen.

Lokalplan 2.09.1.12 har ibrugtagningsbestemmelser der betyder, at ny bebyggelse ikke måtte tages i brug før støjvolden er etableret i overensstemmelse med principskitsen. Voldens bredde er præcist angivet på skitsen mens højden ikke er det, men må antages at være ca. 6 meter høj.

Støjvolden

Støjvolden mod Sydvej er anlagt i henhold til byggetilladelse af 1992. Grundlaget for støjvoldens højde er ikke angivet.

Vedligeholdelse af fællesarealer

Alle tre lokalplaner indeholder bestemmelser om, at det er den overordnede grundejerforening, der varetager vedligeholdelse af støjvolden, herunder støjvoldens beplantning. I Torstorp er det således Grundejerforeningen Torstorp, der har vedligeholdelsespligten. Vedligeholdelsen skal ske i ovrensstemmelse med foreningens vedtægter og/eller aftaler.

Da der ikke er handlepligt på en lokalplan, kan der ikke optages bestemmelser om, i hvilket omfang der skal vedligeholdes, men blot bestemmelser om eksempelvis hvem der har pligten/retten, bestemmelser om plantehøjder, placering af beplantning, plantearter m.v. Kommunen kun tage stilling til hvem der har vedligeholdelsespligten, men ikke hvordan den skal vedligeholdes.  

 

Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er vedtaget af Byrådet den 18. juni 2013. 

 
  • Oversigtskort